Prints

Etching
mm 320x146 (sheet) mm 256x102 (etching)
€120,00
Etching
mm 317x142 (sheet) mm 255x95 (etching)
€170,00
Etching
mm 285x180 (sheet) mm 255x155 (etching)
€70,00
Etching
mm 585x430 ca. (sheet) mm 410x280 ca. (etching)
€450,00
Etching
mm 585x430 (sheet) mm 498x342 (etching)
€800,00
Etching
18th Century
cm 29x37
€1.200,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 200x170 (etching) mm 365x305 (ext. frame)
€250,00
Engraving
mm 370x280 (sheet) mm 343x216 (plate mark)
€450,00
Engraving
mm 370x338 (sheet) mm 315x190 (plate mark)
€120,00
Engraving
mm 260x250 (sheet) mm 210x155 (engraving)
€80,00
Engraving
mm 307x285 (sheet) mm 230x190 (plate mark)
€250,00
Engraving
mm 383x335 (sheet) mm 290x245 (plate mark)
€300,00
Etching
mm 382x337 (sheet) mm 266x195 (plate mark)
€250,00
Engraving
mm 650x500 (sheet) mm 620x460 (plate mark)
€500,00
Engraving
mm 645x500 (sheet) mm 605x460 (plate mark)
€450,00

Pages