Ancient Prints City Views

Etching
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€270,00
Etching
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€270,00
Engraving
mm 370x280 (sheet) mm 343x216 (plate mark)
€450,00
Engraving
mm 370x338 (sheet) mm 315x190 (plate mark)
€120,00
Engraving
mm 260x250 (sheet) mm 210x155 (engraving)
€80,00
Engraving
mm 383x335 (sheet) mm 290x245 (plate mark)
€300,00
Etching
mm 382x337 (sheet) mm 266x195 (plate mark)
€250,00
Engraving
mm 534x345 mm ca. (il foglio)
€540,00
Engraving
mm 403x191 mm ca.(il foglio) mm 373x162 mm (la stampa)
€240,00
Etching
mm 540x343 mm ca.(il foglio) mm 358x261 mm (la battuta)
€160,00
Xylography
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xylography
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xylography
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xylography
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xylography
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xylography
mm 320x451 mm ca.(il foglio) mm 170x262 mm (la stampa)
€140,00
Xylography
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Engraving
19th Century
cm 53,5x34
€120,00
Engraving
19th Century
cm 32,5x51,5
€100,00
Engraving
19th Century
cm 34,5x52
€140,00
Engraving
19th Century
cm 52,5x35,5
€180,00
Engraving
19th Century
cm 49x36
€90,00
Engraving
19th Century
cm 49x36
€70,00
Engraving
19th Century
cm 49x36
€130,00

Pages