Gerard Jollain (1660-1683 att.)

Etching
mm 194x165 mm (sheet size) mm 157x133 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 196x167 mm (sheet size) mm 154x129 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 221x170 mm (sheet size) mm 158x128 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 187x156 mm (sheet size) mm 158x132 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 200x175 mm (sheet size) mm 152x134 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 202 x174 mm (sheet size) mm 154x133 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 202x173 mm (sheet size) mm 158x130 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 192 x157 mm (sheet size) mm 162x128 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 204 x161 mm (sheet size) mm 166x128 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 213x178 mm (sheet size) mm 168x134 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 200 x175 mm (sheet size) mm 135x158 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 198 x174 mm (sheet size) mm 128x154 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 208x176 mm (sheet size) mm 164x132 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 218x178 mm (sheet size) mm 170x135 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 210x172 mm (sheet size) mm 163x130 mm (plate mark)
€40,00
Etching
mm 205x162 mm (sheet size) mm 157x125 mm (plate mark)
€40,00