Vaccaro Giacomo (1953)

Olio
mm 700x500 (dipinto) mm 870x670 (est. cornice)
€380,00
Olio
mm 700x500
€280,00
Olio
mm 600x500
€230,00
Olio
nn 700x500
€280,00
Olio
mm 700x500
€280,00
Olio
mm 800x700
€360,00
Olio
mm 550x550
€190,00
Olio
mm 200x300 (dipinto) mm 410x510 (est. cornice)
€0,00
Olio
mm 700x500 (dipinto) mm 840x640 (est. cornice)
€380,00
Olio
mm 160x255 (dipinto) mm 280x385 (est. cornice)
€140,00
Olio
mm 1000x700 (dipinto)
€480,00
Olio
mm 1000x700 (dipinto) mm 1210x910 (est. cornice)
€550,00
Olio
mm 500x600 (dipinto) mm 715x615 (est. cornice)
€480,00
Olio
mm 500x600 (dipinto) mm 715x615 (est. cornice)
€480,00
Olio
mm 500x600 (dipinto) mm 715x615 (est. cornice)
€480,00
Olio
mm 500x600 (dipinto) mm 715x615 (est. cornice)
€480,00

Pagine